Политика за поверителност

Политика за поверителност, съгласно Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) в сила от 25.05.2018г. 

          Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни, който влиза в сила от 25.05.2018г., „Авенир Телеком” ЕООД актуализира своята политика за поверителност. Сигурността на личните данни на потребителите ни е от първостепенно значение за нас и се стремим в максимална степен да създадем подходящи механизми за тяхната защита. Обработката на лични данни, предоставяни в уебсайта на „Авенир Телеком” ЕООД от потребителите, има за цел да задоволи техните интереси и да им предостави желаните услуги.       

         Като посетител/субект на лични данни на нашия уебсайт (www.internity.bg),бихме искали да отговорим на някои въпроси, свързани с информацията, която ни предоставяте и начинът, по който я обработваме, в качеството ни на администратор на лични данни. Настоящата „Политика за поверителност” има за цел да дефинира и да Ви информира за обработваните от нас лични данни, начинът, по който става това, задължението ни като администратор на лични данни, както и вашите права, относно обработваните данни.

-          Основни лични данни: имена, ЕГН, пол, адрес, електронна поща, банкова сметка.

-          Специални/чувствителни лични данни: данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни/философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или ориентация.

-          Мрежови (трафични) данни: Данни обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително и данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията.

-          Администратор на лични данни: физическо или юридическо лице, или публичен орган, който определя целите и средствата за обработване на лични данни.

-          Субект на лични данни: титулярът на личните данни е физическо лице, което може да се идентифицира чрез тях.

-          Детайлен анализ: метод за извършване на анализ, позволяващ обработване на големи по обем данни чрез статистически модели, алгоритми и др., които включват псевдоминизиране, анонимизиране на лични и мрежови данни.

            Личните данни, които обработва „Авенир Телеком” ЕООД – При регистрация в нашия уебсайт, „Авенир Телеком” ЕООД (администратор на лични данни) обработва следните Ваши лични данни: три имена, ЕГН/ЛНЧ, трафични данни, имейл адрес, адрес, съгласно документ за самоличност, телефон за контакт/телефонен номер. Тази информация ни е необходима за предоставяне на желаните от Вас услуги, заявки и поръчки. Важно е да имате предвид, че за да осъществите достъп до съдържанието на сайта или да разгледате предоставяните от нас услуги, то не сте задължени да се регистрирате.

            В случай, че разкриете свои лични данни или специфични подробности за Вас на публично достъпните секции от сайта, следва да имате предвид, че за тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на лични данни и съответно „Авенир Телеком” ЕООД не носи отговорност за нея.

           Други данни, които подлежат на обработка от „Авенир Телеком” ЕООД:

-          Информация за вида и съдържанието на договорното правоотношение, както и всяка друга информация, свързана с него.

-          Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова информация, в случай на извършени електронни плащания.

-          Записи на обаждания към и от контактните ни центрове.

-          Мрежови данни (имейл, IP адрес, вид електронно съобщително устройство, използвана информационна система) за подадените от Вас заявки за отстраняване на проблеми, подаване на жалби/молби.

-          Клиентски код, номер или друг идентификатор, създаден за идентификация на клиенти.

-          Данни, предоставени през интернет страницата на „Авенир Телеком” ЕООД.

-          Данни за лице, което е упълномощено от субекта на лични данни.

       Като субект на лични данни следва да знаете, че обработваните основни, трафични и други лични данни се извършва единствено с цел предоставяне на услуги от страна на „Авенир Телеком” ЕООД, изпълнението на потребителските заявки, тяхното заплащане и изпълняването на законоустановени задължения. Предвид изложеното, обработката е задължителна, за да бъдат изпълнени тези цели, като в противен случай „Авенир Телеком” ЕООД не би могъл да предостави желаните от потребителя услуги и да изпълни задълженията си като администратор на лични данни.

               Какво правим, за да защитим Вашите лични данни? – За да осигури адекватна защита, съобразена с българското и европейско законодателство, както за данните на дружеството, така и за своите клиенти, „Авенир Телеком” ЕООД предприема всички необходими административни и технически мерки, в това число криптиране, псевдоминизиране и пр. Създадени са структури, чиято цел е предотвратяването на злоупотреби с лични данни, както и нарушаване сигурността на обработваната информация. За да се осведомите за вида и степента на обработка на лични данни, както и да упражните правата си на субект на лични данни, посочени по-долу, то може да се свържете с длъжностното лице по обработка и защита на лични данни. Три имена: Илияна Цветанова Тодорова, тел.: +359 2 8090617, e-mail: itodorova@avenir-telecom.bg, месторабота: бул. Цариградско Шосе 62

            Какви са целите на обработването на лични Ви данни? – Личните данни, които „Авенир Телеком” ЕООД обработва целят осигуряване на цялостно обслужване на нашите потребители/субекти на лични данни и събиране на дължимите суми; установяване самоличността на клиента/субекта на лични данни; предоставяне на продукти/услуги по направени заявки; изготвяне на предложение за сключване на договор или за изпълнение на договор; изготвяне или изпращане на сметка/фактура; техническото обслужване на уебсайта; уведомяване за информацията, свързана с продуктите и услугите, които предлагаме; за куриерски услуги; информация за всички услуги и продукти, които „Авенир Телеком” ЕООД предлага; детайлни анализи за извличане на основни тенденции и различни статистически показатели; извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане; осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване на устройства; за отговор на подадени от Вас молби, жалби и предложения, целим още да предотвратим незаконосъобразни действия, които са в противоречие с Общите условия, както и с цел анализ на клиентското потребление, както и за всички останали случаи, които българското и европейското право изискват.

          Обработването на лични данни в някои случаи се обуславя от необходимостта да се спазят нормативните изисквания, както на националното, така и на европейското законодателство (напр. Закон за защита на потребителите, Закон за електронните съобщения, Закон за счетоводството, Общ регламент за защита на личните данни).

           В определени случаи обработването на лични данни става след предварително писмено съгласие от страна на субекта на лични данни. В тези хипотези целите за обработка ще бъдат допълнително съобщени на субекта на лични данни от страна на „Авенир Телеком” ЕООД.

         Съгласието за обработка на лични данни от субекта може да бъде оттеглено по всяко едно време. Това не оказва влияние върху изпълнението на договорните задължения с „Авенир Телеком” ЕООД, но въвежда задължение за администратора да не използва личните данни за посочените по-горе цели.

              Какви са Вашите права, относно обработването на лични данни?

-          Право на достъп до информация, относно вида и степента на обработване на личните данни, целите на това обработване, категориите получатели, на които се разкриват данните;

-          Право на коригиране. Имате възможността да искате коригиране на данните, в случай, че се обработват непълни или сгрешени такива. При подобна възникнала ситуация, заявлението за коригиране следва да се подаде лично или чрез лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Произнасянето по заявлението от страна на „Авенир Телеком” ЕООД е в 14-дневен срок от момента на получаването му, освен ако обективни причини не налагат по-дълъг срок, но не повече от 30 дни. Решението може да предостави или да откаже достъп по изисканата информация, но задължително трябва да е мотивирано.

-          Право на изтриване (право да бъдеш забравен). Има възможността да поискате „Авенир Телеком” ЕООД да изтрие обработваните лични данни, отнасящи се до Вас като потребител, в случай, че тези данни се обработват без правно основание;

-          Право на ограничаване на обработването, ако: оспорване верността на данните за конкретен период; данните се обработват без правно основание, но Вие желаете тяхното ограничено обработване, а не изтриване; „Авенир Телеком” ЕООД няма нужда от тези данни, но Вие се нуждаете от тях за установяването, упражняването или защитата на ваши правни интереси; в случай, че се подали възражение за обработването на данните.

-          Право на преносимост на данни. По всяко време можете да поискате от „Авенир Телеком” ЕООД да Ви предостави в организиран, подреден и структуриран общоприет електронен формат данните, които обработва, ако обработването се извършва автоматично.

-          Право на възражение. Ако личните данни се обработват, във връзка със задача от обществен интерес/упражняване на официални правомощия или легитимен интерес на „Авенир Телеком” ЕООД, може да възразите срещу обработването на данните.

-          Право на жалба. Ако смятате, че при обработването на личните Ви данни, нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се обърнете първо към „Авенир Телеком” ЕООД за преустановяване на евентуално извършеното нарушение. Важно да е имате предвид, че от 25.05.2018г. имате право да подадете жалба пред съответния регулаторен орган в рамките на Европейския съюз, както и пред институциите, които отговарят за защитата на личните данни в Република България.   

        Кога „Авенир Телеком” ЕООД изтрива Вашите лични данни? – Обработването на лични данни следва да се преустанови с прекратяване на договорното правоотношение. Изтриването на личните данни става след:

-          Изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване и обработка на лични данни: по Закона за електронните съобщения, за целите на разследване и разкриване на престъпления – 6 месеца; по Закона за счетоводството – 11 години; по Закона за задълженията и договорите – 5-годишен давностен срок за предявяване на претенции.

        Важно е да имате предвид, че няма да бъдат изтрити или анонимизирани (необратимо заличаване на всички лични елементи, позволяващи идентификация) Вашите лични данни, ако последните са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на подадена Ваша жалба пред „Авенир Телеком” ЕООД.

       В случаите на предоставяне на личните Ви данни на трети лица, в т.ч. лица, обработващи данни от името на администратора, агенции за събиране на вземания, пощенски оператори, дистрибутори/агенти на „Авенир Телеком” ЕООД, лица, поддържащи оборудване/софтуер/хардуер, лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, кол центрове, лица, подпомагащи процесите по продажба, логистика и доставка, банки, охранителни дружества, лица, предоставящи услуги относно съхранението, архивирането и унищожаването на електронен или хартиен носител, органи и институции, на които по силата на закон следва да се представи информация, но не само, „Авенир Телеком” ЕООД предварително се е уверил, че са предприети всички административни и технически мерки за защита на тези данни и дружеството остава отговорно за тяхната конфиденциалност.    

          Политика за използване на бисквитки cookies” – „Бисквитките” или т.нар. „cookies” представляват кратки текстови файлове или пакети от информация, които се съхраняват чрез интернет браузъра на крайното Ви устройство, когато посещавате сайтове или страници в интернет. Основната им цел е да правят потребителя „разпознаваем” при повторно посещение на уебсайта или да запаметят потребителското поведение на сайта и да улеснят потребителя при ползването му. Целта на използваните на сайта на „Авенир Телеком” ЕООД  - www.inernity.bg„бисктвитки” е да улеснят потребителя и да съхранят информация за неговото поведение.

         „Авенир Телеком” ЕООД в своя уебсайт използва и т. нар. „сесийни бисквитки” (session cookies), които са средство за идентификация използвано между вашия интернет браузър и нашия сървър, което помага за осъществяването на задачи, като запомняне на съдържанието на потребителската количка и др. Тази „бисквитка” се запаметява за определен период, в случай че зададеното за потребителската сесия време изтече или потребителят се върне за да осъществи покупка в рамките на това време.

       Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитките”. Имате право да блокирате получаването на „бисквитки”, да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение използването на „бисквитки”, да изтриете всички или част от тях.