Общи условия за ползване

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ


Изменения и допълнения на Общи условия – за ползване на предоставяните от търговеца услуги (в сила от 25.05.2018 г.)

      Във връзка с Общ Регламент за защита на личните данни 2016/679, в сила от 25.05.2018г., и на основание чл. 24 от Общите условия за ползване на предоставяните от търговеца услуги, се правят следните изменения и допълнения на Общите условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите/субекти на лични данни посредством www.internity.bg. Тази уеб страница (наречена сайт) е администрирана от: „АВЕНИР ТЕЛЕКОМ” ЕООД (администратор на лични данни), със седалище в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 62, телефон за кореспонденция 02 8090602.

Тези условия обвързват всички потребители/клиенти/субекти на лични данни. С натискане на отметката "Прочетох общите условия и съм съгласен/а с тях", потребителят/клиентът/субектът на лични данни се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако някоя от разпоредбите на тези условия за ползване се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

 1. Идентифициране на потребителя/клиента/субекта на лични данни с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /www.internity.bg/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента/субекта на лични данни, както и всяка друга информация (мрежови/трафични данни).
 2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.internity.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. Търговецът ще полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки в тази информация, уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията, по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна на производителите.
 3. След натискане на бутона „Потвърди“, на стъпка 5 от процеса на закупуване, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Чрез осъществяване на поръчка в сайта потребителите/клиентите/субектите на лични данни потвърждават, че са съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който Търговецът осъществява изпълнението на поръчките в сайта. Ако Търговецът потвърждава изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от Търговеца се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от Търговеца до конкретния потребител, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента. Търговецът в нито един момент не разглежда непотвърдена поръчка да има силата на договор. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждение на поръчката от Търговеца.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента/субекта на лични данни за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента/потребителя/субекта на лични данни електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът/потребителя/субекта на лични данни ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка - друга стока от същия вид, количество и качество.
 5. Договорният език е български. Плащанията ще се извършват в български левове, чрез куриер, с наложен платеж.

II. ДОСТАВКА. ПОЛИТИКА НА ВРЪЩАНЕ

 1. Търговецът ще изпълни своите задължения според договора в рамките на максимум 30 дни от датата на потвърждението, изпратено на потребителя/клиента/субекта на лични данни относно поръчката. В случай, че не може да изпълни поръчката, тъй като продуктът не е в наличност, Търговецът ще информира потребителя/клиента/субекта на лични данни за тази ситуация. По желание на потребителя/клиента/субекта на лични дан, Търговецът може да достави подобен продукт със същата цена в случай, че поисканият продукт не е в наличност. Продуктът ще бъде доставен на клиента/потребителя/субекта на лични данни чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е от врата до врата. Освен ако не съществува изрична договорка с потребителя/клиента/субекта на лични данни, Търговецът не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма. Търговецът ще опакова подобаващо продуктите и ще осигури предаването на придружаващите го документи.

7.1. Потребителят/клиентът/субекта на лични данни има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги – от сключване на договора, с удържане на разходите за връщане. В случай на връщането на продукти, които са разопаковани, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, Търговецът има правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума, която ще бъде съобщена на потребителя/клиента/субекта на лични данни след оценка на щетите. Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 14 дни от връщането.

 1. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента/субекта на лични данни или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът/субектът на лични данни или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът/потребителят/субектът на лични данни дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът/потребителят/субектът на лични данни не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента/потребителя/субекта на лични данни стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът/потребителят/субектът на лични данни може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти/потребители/субекти на лични данни за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: гаранционните условия, както и гаранционният срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

 1. Цените, посочени на сайта включват всички разходи с изключение на тези за доставка. Всички цени са с ДДС. В случай, че потребителят/клиентът/субектът на лични данни желае, Търговецът ще издаде фактура за закупените стоки или услуги, като потребителят/клиентът/субектът на лични данни се задължава да предостави на Търговеца необходимата информация за издаването на данъчна фактура съгласно действащото законодателство в България.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 1. Потребителят/клиентът/субектът на данни има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.internity.bg/.
 2. Потребителят/клиентът/субектът на лични данни има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът/субектът на лични данни носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят/клиентът/субектът на лични данни е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят/клиентът/субектът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.internity.bg.
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент/субект на лични данни на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското и европейското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят/клиентът/субектът на лични данни е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /www.internity.bg/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

15а. Клиентът/потребителят/субектът на лични данни се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка (основни лични данни) и електронен адрес (мрежови/ трафични лични данни), да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите/клиентите/субектите на лични данни използват предоставяните услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.internity.bg. Когато тази информация, включва лични данни на потребители/клиенти/субекти на лични данни, тя се съхранява съобразно изискванията на българското и европейското законодателство и в предвидените в „Политика за поверителност” срокове.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента/субекта на лични данни, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите/клиентите/субектите на лични данни и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация (с изключение на лични данни), пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /www.internity.bg/.

18а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента/субекта на лични данни собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, но не лични, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите/клиентите/субектите на лични данни, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти/субекти на лични данни, независимо дали са регистрирани, само и единствено за целите, посочени в настоящите Общи условия.
 3. При използването и съхраняването на информация, представляваща лични данни, търговецът като администратор на личните данни се задължава да приложи всички административни и технически мерки, за да осигури защита на предоставената информация, съгласно действащото българско и европейско законодателство.
 4. Информацията може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя/клиента/субекта на лични данни, изпратено на следния e-mail адрес admin@internity.bg.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, подробно описани в „Политиката за поверителност”, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското и европейското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 7. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите “бисквитки” (cookies). „Бисквитките” представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други, като подробно обяснение на „бисквитките” се намира в „Политиката за поверителност” на уебсайта на Търговеца.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни, които клиентът/потребителят/субектът на лични данни предоставя, както и генерираните от търговеца лични данни в процес на предоставяне на услугите се обработват и съхраняват в съответствие с националното и европейско законодателство. Информация за вида, целите и основанието за обработване на лични данни, тяхното съхраняване, правата на субектите на лични данни и начина на тяхното упражняване, срокът за съхраняване на личните данни, както и информация за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всички други изисквания на Общия регламент за защита на личните данни се съдържа в „Политиката за поверителност” на Търговеца, публикувана на интернет страницата му.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти/субекти на лични данни конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и „Политика за поверителност”. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента/субекта на лични данни, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото българско и европейско законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента/потребителя/субекта на лични данни единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското и европейското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

26а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента/потребителя/субекта на лични данни на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента/потребителя/субекта на лични данни, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото българско и европейско законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя/клиента/субекта на лични данни за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя/клиента/субекта на лични данни не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя/клиента/субекта на лични данни заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя/клиента/субекта на лични данни.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.internity.bg на своя компютър.
 2. Под „субект на лични данни” се разбира всяко физическо лице, което е титуляр на личните данни и може да се идентифицира чрез тях.
 3. Администратор на лични данни: физическо или юридическо лице, или публичен орган, който определя целите и средствата за обработване на лични данни.
 4. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 5. Под „Договор“- се разбира поръчка, потвърдена от Търговеца, чрез която Дружеството се съгласява да достави на потребителя продуктите и услугите, а потребителят се съгласява да ги заплати.
 6. Интернет магазинът www.internity.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

34. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

Формуляр за отказ от договор за услуга или стока